INSTITUTIT PËR ZHVILLIM TË ARISMIT DHE ÇËSHTJEVE AKADEMIKE – IDEAA

Në kuadër të institutit IDEAA ofrohen këto trajnime:

#
Abuzimi i fëmijëve: Roli i mësimdhënësve ne identifikim, raportim, dhe përkrahje
Analiza e te dhënave me SPSS
Bazat e Sigurisë ne Teknologji Informative
Bazat e Sigurisë se te Dhënave
Burimet Njerëzore
GIS
Gjuhe Angleze
Instrumentet bashkëkohore teknologjike ne edukim
Integrimi i shkathtësive te buta ne mësimdhënie I
Integrimi i shkathtësive te buta ne mësimdhënie II
Inteligjenca Emocionale
Inteligjencat e Shumëfishta tek Fëmijët
Konceptet e rrjetave kompjuterike
Menaxhimi efektiv ne klase
Menaxhimi i Projekteve
Menaxhimi i Takimeve
Mësimdhënia e aftësive te shekullit XXI
Mësimi ne distance
Mësimi online
Metodat Statistikore ne Vendimmarrje
#
Motivimi i Adoleshenteve dhe Sfidat ne Edukim
Ndërveprimi i njeriut me kompjuter
Ngacmimi mes Moshatareve
Nxënës te ndryshëm dhe nevoja te ndryshme te te nxënit gjate procesit te mësimdhënies
Orientimi ne karriere dhe zhvillimi profesional
Prezantimi Efektiv
Puna Virtuale dhe ne distance
Qasja e mësimdhënësve tek fëmijët me nevoja te veçanta
Shkathtësitë e Intervisitimit
Shkrimi Akademik ne Shkolla
Siguria ne pune
Stresi profesional tek mësimdhënësit dhe menaxhimi i tij
Te mësuarit përmes projekteve/Project Based Learning
Te nxënit bashkëveprues përmes kompjuterit
Te shkruarit e një CV-je profesionale
Te shkruarit e një letre motivuese profesionale
Zhvillimi Kognitiv dhe Social i Fëmijëve te grup moshës 3-6
Zhvillimi Kognitiv dhe Social i Fëmijëve te grup moshës 6-12