Misioni

Instituti për Zhvillimin e Arsimit dhe Çështjeve Akademike (IDEAA) është organ i rëndësishëm në UBT, i cili synon të përkrahë zhvillimin akademik nëpërmjet metodologjive të reja dhe të ndryshme të punës në mësimdhënie, hulumtim, shkëmbim akademik e mobilitet, si dhe qasjet e tjera organizative në drejtim të avancimit të sigurimit të cilësisë në arsim dhe hulumtim në nivele të ndryshme të operimit.

IDEAA më tepër shërben si një institucion dinamik think-tank me qëllim për të rritur të zhvillimin e arsimit, hulumtimit dhe inovacionit në nivel vendor dhe ndërkombëtar nëpërmjet plasimit dhe transferimit të qasjeve dhe standardeve të fundi tevropiane dhe ndërkombëtare.

IDEAA integron një qasje të punës përmes rritjes së bashkëpunimit me institucionet qeveritare kyçe, ndërmarrjet dhe partnerëve socialë, partnerët zhvillimor vendorë dhe ndërkombëtarë, si dhe nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet vendore dhe ndërkombëtare të arsimit dhe kërkimit në programe dhe iniciativa të përbashkëta, duke rritur përpjekjet për zhvillim në Kosovë, rajon dhe më gjerë.

Vlerat dhe funksionet kryesore

  • Shërben si një mekanizëm i politikbërej për UBT-në dhe institucionet dhe organizatat tjera;
  • Mbështetë zhvillimin strategjik të UBT-së dhe njësive
  • Mbështetë ngritjen e kapaciteteve akademike, kërkimore dhe profesionale për njësitë e UBT- së, si dhe grupet e tjera të interesit;
  • Përkrahë mundësitë e bashkëpunimit ndërkombëtar për UBT-së në sferat e akademike, kërkimit dhe inovacionit;
  • Ofron mundësi të shkëmbimit akademik dhe mobilitetit për stafin akademik, hulumtuesve dhe studentëve;
  • Promovon një qasje bashkëpunimi triple-helix mes fakulteteve dhe institutevetë UBT, dhe industrisë;
  • Ofron mundësi kërkimi dhe zhvillimi në sektorët kyç të UBT;

Struktura Organizative

1_organizational_structure_AL

 

Bordi Këshilldhënës

Bordi Ekzekutiv

2_advisory_board

3_executive_committee

Is composed of eminent local and international institutional representatives, and local and international eminent professors and experts.

Provides support to IDEAA’s strategic development

Meets 2-3 times per year.

The Head of IDEAA is the EC Chair.

Members of EC come from respective IDEAA offices and other respective UBT units/offices/departments.

EC holds regular meetings (at least monthly) to serve the purpose of executive work for IDEAA.